APPSolute – Vidám iPhone

Általános Szerződési Feltételek

  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:„ÁSZF”) tartalmazzák az APPSolute Kft. (a továbbiakban: „Eladó”) által forgalmazott termékek (i) személyes, (ii) e-mail útján, (iii) telefon útján, valamint (iv) az Eladó kizárólagos tulajdonában álló, és általa az appsolute.hu domainnév alatt üzemeltetett internetes oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználása útján megvalósuló megvásárlásának feltételeit.

  Vevőnek minősül minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (a továbbiakban: „Vevő”), aki az Eladó termékeit (i) személyesen, (ii) e-mail útján, (iii) telefonos megrendelés útján, illetve (iv) a Weboldalra belépve, annak szolgáltatásait igénybe véve beszerzi. Az Eladó által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, termék megvásárlásával a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

  A Vevő kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. Az Eladó a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani jogosult. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen azok közzétételre kerültek a Weboldalon.

  Szerződés nyelve: magyar, a szerződés írásban megkötöttnek minősül, amit az Eladó nem iktat.

  1. Eladó adatai

  • Cégnév: APPSolute Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26.
  • Adószám: 14571473-2-43
  • Cégjegyzékszám: 01 09 193785

  Központi elérhetőségek

  • E-mail cím: info@appsolute.hu
  • Telefonszám: +36 20 627 9274
  • Kapcsolattartó neve: Feldhoffer Sebestyén

  Ügyfélszolgálat (értékesítési pont)

  • Cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26.
  • Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől csütörtökig: 9-18 óráig, pénteken: 9-16 óráig.
  • E-mail cím: bolt@appsolute.hu
  • Telefonszám: +36 20 366 6999

  2. Általános szabályok

  2.1 Az ÁSZF hatálya

  2.1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az appsolute.hu online áruházán keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak az Ektv. 5.§ (3)-(4). és a 6. § (4)-(5) felhatalmazása alapján.

  2.1.2 A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Megrendelést mind regisztrált, mind „vendég” Vevő is leadhat. „Vendég” Vevőnek minősül az a Vevő, aki a megrendelést megelőzően nem regisztrált a Weboldalon.

  2.2 Regisztráció a Weboldalon

  2.2.1 A weboldalon böngészni és vásárolni regisztráció nélkül is lehet. A regisztráció során a Vevőnek egy létező, és a Vevő által igazolhatóan használt e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, illetve jelszót kell megadnia. Vendég Vevőnek a vásárlás során is felkínálja a rendszer a regisztrációs lehetőséget, amit nem köteles elfogadni, a vásárlást vendégként is be tudja fejezni.

  2.2.2 Az Eladót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, az Eladónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatását az Ügyfélszolgálatnál lehet kezdeményezni, elektronikus levél útján: bolt@appsolute.hu

  2.3 A megrendelés folyamata

  2.3.1 Online rendelés esetén

  A Weboldal online rendelési felületén leadott megrendelések beérkezését követően a rendszer egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld, amely a Vevőnek jelzi, hogy megrendelése beérkezett. Ezt követően történik a megrendelések feldolgozása és visszaigazolása. A visszaigazolás telefonon vagy e-mailben történik. Eladó a visszaigazolásban közli a szállítási határidőt, kiszállítás esetén a szállítási díjat, azokban az esetekben, amikor magasabb súly és/vagy értékhatár miatt ez nagyobb a kiszállítási alap tarifánál, szükség esetén a kézbesítési adatok pontosításra kerülnek.

  A visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.

  Eladó biztosítja, hogy Vevő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

  2.3.2 Telefonon történő rendelés esetén

  Eladó a telefonon leadott rendelések felvételekor rögzíti a rendelési adatokat (név, cím, telefonszám, termék, termék mennyisége, egyéb információk) közli a szállítási határidőt, a kiszállítás díját.

  Ezzel Vevő és Eladó között érvényes szerződés jön létre.

  2.3.3 E-mailben küldött rendelés esetén

  Az e-mail útján leadott megrendeléseket Eladó telefonon vagy e-mailben igazolja vissza. Eladó a visszaigazolásban közli a szállítási határidőt, kiszállítás esetén a szállítási díjat, azokban az esetekben, amikor magasabb súly és/vagy értékhatár miatt ez nagyobb a kiszállítási alap tarifánál, szükség esetén a kézbesítési adatok pontosításra kerülnek.

  A visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.

  2.4 Kiszállítás/átvétel és fizetési módok

  Kiszállítás vagy átvétel (választható)

  Házhozszállítás futárszolgálattal* (magán- vagy munkahelyi címre egyaránt) – szállítási díj ellenében, a honlapon meghatározott rendelési összeg fölött ingyenesen

  Fizetési módok:

  – átvételkori készpénzfizetés (utánvét)

  – bankkártyás fizetés (SimplePay-en keresztül)

  – előre utalás (a vásárlóval történő külön megállapodás esetén)

  – határidős utalás (csak állandó partnerek részére, előzetes külön megállapodás alapján)

  Személyes vásárlás / átvétel az értékesítési ponton

  Fizetési módok:

  – készpénzfizetés

  – bankkártyás fizetés

  – előre utalás (a vásárlóval történő külön megállapodás esetén)

  – határidős utalás (csak állandó partnerek részére, előzetes külön megállapodás alapján)

  * A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja

  – országos terítéssel

  – országosan egységes tarifával

  – a feladást követő első munkanapon történő kézbesítéssel

  2.5 Számlázás

  Eladó valamennyi vásárlásról papír alapú, ÁFA-s számlát állít ki, amelyet Vevő a termékkel együtt kap kézhez.

  2.6 Garancia

  2.6.1 Eladó az általa forgalmazott termékekre termékenként eltérően:

  a hatályos jogszabályok szerinti, vagy annál hosszabb időtartamú garanciát vállal.

  2.6.2 A garancia időtartama a Weboldalon a termék mellett minden esetben feltüntetésre kerül. Eladó a vásárláskor jótállási jegyet állít ki, illetve – azon termékek esetén, ahol jótállási jegy nem kerül kiállításra – a számla szolgál jótállási jegyként.

  2.6.3 Amennyiben a termék az átvételt követő 72 órán belül meghibásodik, a termék visszajuttatásának költségét Eladó fizeti. A visszaszállításról – a Vevővel való előzetes egyeztetés alapján – elsősorban Eladó intézkedik, vagy a Vevő a megállapodott küldési módon, és az arra vonatkozó tarifa alapján (amely összeget Eladó a Vevőnek utólag visszatérít), a termék visszaküldéséről maga gondoskodik. A visszatérített összeg normál postai áruszállítási díj, vagy normál futárszolgálati díj lehet. Sürgősségi felárral, vagy egyéb értéknövelt szolgáltatás igénybevételével visszaküldött termék szállítási díjának többletköltségét Eladó nem fizeti meg. A meghibásodott termék helyett küldött cseretermék szállítási költségét Eladó állja.

  2.6.4 A fenti határidőn túl meghibásodott termék javításra, illetve cserére történő visszajuttatása a Vevő feladata, annak költségei a Vevőt terhelik. Utánvéttel, portósan visszaküldött terméket Eladó nem vesz át. A meghibásodott terméket Vevő a Weboldalon feltüntetett értékesítési pontra juttatja el. Eladó a javított, vagy kicserélt készüléket szállítási költség felszámítása nélkül küldi el Vevő címére, illetve a termék az értékesítési ponton személyesen átvehető.

  2.6.5 Amennyiben a visszajuttatott termék hibátlan, vagy a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta, s ezért a javítás/csere garanciálisan nem végezhető el, valamennyi szállítási költség a Vevőt terheli.

  2.7 Elállási jog

  2.7.1 Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók, azzal, hogy a rendeletben meghatározott jogosultakon kívül Eladó az értékesítési ponton személyesen vásárló Vevő számára is biztosítja az indokolás nélküli elállás jogát. A Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat vásárlási szándékától, amennyiben a megrendelt termék hiánytalanul, sértetlenül, eredeti csomagolásában, a kiállított számlával együtt rendelkezésre áll. Vevő a termék megrendelése és az átvétel közti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat az elállási jog nem illeti meg.

  2.7.2 Az elállási szándékot az Eladónak írásban (e-mailben, postai úton küldött levélben), vagy személyesen az értékesítési ponton kell jelezni (elállási nyilatkozat). Az írásban bejelentett elállást Eladó írásban igazolja vissza. Vevő elállási szándékát az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

  Cím: APPSolute Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26.

  E-mail cím: bolt@appsolute.hu

  2.7.3 A Vevő a vásárlással egyúttal kötelezi magát arra, hogy elállás esetén a terméket az adatainak pontos megjelölésével, saját költségén érintetlenül és épségben visszaküldje, a termék megvásárlásakor kapott számlával együtt. A visszaküldés címe: APPSolute Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26. A termék visszajuttatásának költségeit a Vevő viseli, egyéb költség azonban nem terheli. Utánvéttel, portóval visszaküldött csomagot az Eladónak nem áll módjában átvenni, annak visszajuttatási költsége is a Vevőt terheli.

  2.7.4 Elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Eladó a kifizetett vételárat, és a termék kiszállításának költségét a termék beérkezésétől számított 14 napon belül a vásárlás módjával megegyező fizetési módon (utánvétes és átutalásos vásárlás esetén bankszámlára utalással, készpénzfizetéses vásárlás esetén készpénz visszafizetéssel) fizeti vissza.

  2.7.5 Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vevőt tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a megrendelés törlésre kerül, és a felek közti szerződés megszűnik.

  2.7.6 Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző futár jelenlétében derül ki, hogy hiányos, sérült, hibás, ami az áru átvételét megelőzően keletkezett, és a termék használatát ellehetetleníti, a termék visszavételét, és a megrendelés törlését az Eladó azonnal biztosítja. Bármilyen sérülést, hiányt, hibát a küldemény kézbesítésekor az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

  2.8 A megrendelés módosítása

  2.8.1 A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vevő értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdéséről.

  2.8.2 A Vevő a megrendelt termékeknek a futárszolgálatnak történő átadásáig jogosult a megrendelés utólagos módosítására. A megrendelni kívánt mennyiség növelését Vevő csak abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Eladó visszaigazolta, hogy a kívánt mennyiség teljes egészében rendelkezésre áll.

  2.9 Panaszkezelés

  2.9.1 A Vevő az Eladó termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi címekre juttathatja el:

  személyesen és levélben: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26. (a Weblapon elérhető nyitvatartási időben)

  e-mailben: info@appsolute.hu

  telefonon: +36 20 366 6999

  2.9.2 A panaszokat, kérdéseket az ügyfélszolgálat haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt írásban válaszolja meg. Amennyiben az Eladóval fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások útján nem rendezhető, a Vevő fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

  Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefonszám: +36-1-488-2131

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (fogyasztóvédelmi hatóság)

  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

  Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144

  Helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a jelen ÁSZF alapján megkötött jogügyletekre nézve a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékessége minősül kikötöttnek.

  2.10 Felelősség korlátozása, kizárása

  Az Eladó nem felelős a Vevőt ért esetleges károkért az alábbi esetekben:

  műszaki/működési hiba, amely miatt a Vevő nem tud csatlakozni/belépni a Weboldalra, és ott megrendeléseket leadni,

  elfelejtett, vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé tett jelszó miatti károkért,

  a Vevőnél jelentkező bármilyen hardver- vagy szoftverhibából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet szolgáltatás hibájából, hiányából eredő károkért,

  internetes vírusokra visszavezethető hibákért, károkért.

  2.11 Szerzői jogok, tartalom

  Az appsolute.hu weboldal, és a weboldalon, illetve annak összes aloldalán található valamennyi tartalom, fotó, grafika, ábra, leírás az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

  A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló felhasználása kizárólag az Eladó előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Ezen rendelkezések megszegés a szerzői jog, a védjegyek és egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Vevő polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A APPSolute márkanév és logó az Eladó kizárólagos tulajdona, az APPSolute Kft. az ehhez kapcsolódó összes jogot fenntartja magának.

  A Weboldalon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók üzemeltetnek. Ezen linkek tartalmáért az Eladó felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezeket a weboldalakat kizárólag saját felelősségére használja.

  3. Adatvédelem

  Az Eladó fontosnak tartja a Vevő személyes és egyéb adatainak védelmét, és annak biztonságos kezelését, ezért Adatkezelési Nyilatkozatot készített, ami a Weboldalon állandóan elérhető a Vevők számára.

  Eladó Vevő adatait kizárólag az alábbi esetekben továbbítja:

  – jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatás

  – a termék futár útján való eljuttatása Vevő részére. Ebben az esetben a futárszolgálat részére megadásra kerül a Vevő neve, címe és telefonszáma.

  A Vevő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Eladó adatkezelési tevékenységét és alapelveit.

  4. Adattovábbítási nyilatkozat

  Vevő tudomásul veszi, hogy az APPSolute Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 26.) adatkezelő által a https://appsolute.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

  5. Záró rendelkezések

  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

  Jelen ÁSZF lezárva és kihirdetve 2017. 11. 21. napján.